corso di dattilografia

Corso di dattilografia a soli 65 euro, vale 1 punto ATA